OBRADA TEKSTA (WORD)

Ovaj modul definiše vještine za uspješno obavljanje svakodnevih zadataka koji se odnose na kreiranje, formatiranje i završnu obradu teksta kao što su pisma, CV i drugi dokumenti.

Po završetku ovog modula kandidat će biti u mogućnosti da:

 • Radi sa dokumentima i čuva ih u različitim formatima
 • Koristi ugrađene opcije kao što je opcija pomoći, da bi poboljšao produktivnost
 • Kreira i uređuje dokumenta za slanje
 • Primeni različite formate u dokumentu, kao i da prepozna opcije formatiranja
 • Unosi tabele, slike i crteže u dokument
 • Pripremi dokument za cirkularno pismo
 • Podešava dokumente i strane
 • Provjeri pravopis
 • Štampa dokument

Koje su prednosti ovog modula?

 • Obuhvata vještine potrebne za obradu teksta
 • Stečene vještine se mogu primjeniti na sve programe za obradu teksta, od vendorskih paketa do besplatnih programa
 • Potvrđuje praksu u efektivnom korištenju programa za obradu teksta
 • Razvijen u saradnji sa korisnicima računara, ekspertima i profesionalcima iz cijelog svjeta.

 

Pregled nastavnog plana:

Kategorija
Vještine
Korištenje aplikacije- Rad sa dokumentima
- Povećanje produktivnosti
Kreiranje dokumenata- Unos teksta
- Selekcija i ispravljanje
Formatiranje- Tekst
- Paragraf
- Stilovi
Objekti- Kreiranje tabele
- Formatiranje tabele
- Grafički objekti
Objedinjavanje pošte
(mail merge)
- Podešavanja
- Cirkularna pisma
- Izlazi (Outputs)
- Podešavanja
- Provjera i štampanje